cong-ty-xay-dung-5t
cong-ty-xay-dung-5t
cong-ty-xay-dung-5t

VÕ VĂN TƯƠI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: KỸ SƯ XÂY DỰNG.